13th International Conference on Synchrotron radiation Instrumentation (SRI 2018)

  1. Anatoly Snigirev «Applications of X-ray refractive optics for fourth generation synchrotrons»» Invited talks,A4: X-ray Optics (I),13th International Conference on Synchrotron radiation Instrumentation (SRI 2018), 11-16 June, 2018, Taipei, Taiwan
  2. Anatoly Snigirev, Dmitrii Zverev, Alexander Barannikov, and Irina Snigireva «X-ray refractive parabolic axicon lens» poster presentation PC1-16, 13th International Conference on Synchrotron radiation Instrumentation (SRI 2018), 11-16 June, 2018, Taipei, Taiwan.
  3. Irina Snigireva, Dmitri Zverev, Victor Kohn, and Anatoly Snigirev, «X-ray phase-contrast imaging by Si refractive bi-lens system» poster presentation PC3-03, 13th International Conference on Synchrotron radiation Instrumentation (SRI 2018), 11-16 June, 2018, Taipei, Taiwan
  4. Q. Zhang, M. Polikarpov, N. Klimova, H. B. Larsen, R. Mathiesen, H. Emerich, G. Thorkildsen, I. Snigireva and A. Snigirev «Study of Glitches Induced by Single-crystal Diamond Compound Refractive Lenses» poster presentation, 13th International Conference on Synchrotron radiation Instrumentation (SRI 2018), 11-16 June, 2018, Taipei, Taiwan.
  5. I. Lyatun, P. Ershov, S. Medvedeva, E. Kozlova, M. Sheverdyaev, V. Volkov, A. Semenov, V. Gorlevsky, V. Savin, I. Snigireva, A. Snigirev, “Highly porous beryllium – new promising X-ray optical material”, Book of abstracts of The 13th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation (SRI 2018), 11-16 June, 2018, Taipei, Taiwan.

Ссылка